Müügitingimused

Avaleht Müügitingimused

Käesolevaid reisijateveo teenuse tingimusi kohaldatakse MARPEN OÜ (edaspidi KORRALDAJA ) poolt osutatavatele Tellimusveo teenustele. Müügitingimused on KORRALDAJA ja TELLIJA vahel sõlmitud Veolepingu lahutamatu osa.

Tellija tellib ja Korraldaja võtab endale kohustuse teostada Tellija poolt soovitud reisijate veo. Reisijateveo all mõistetakse reisijate ja pagasi toimetamist selleks sobiva autobussiga kokkulepitud marsruudil, tingimustel ja tähtaegadel. Reis toimub Tellija poolt esitatud tellimuse alusel soovitud ajal ja kokkulepitud tähtaja jooksul.

TELLIMUSE VORMISTAMISE KORD

Teenuse tellimiseks esitab Tellija Korraldajale hinnapäringu, täites veebilehelt vastava vormi või siis saates Korraldajale e-kirja. Korraldaja saadab Tellija päringule vastuse koos hinnapakkumisega  päringus näidatud e-posti aadressile või suhtleb muul poolte vahel kokkulepitud kontaktidel. Kui Tellija soovib vastuses toodud tingimustel teenust tellida, esitab Tellija Korraldajale kirjaliku vastavasisulise Tellimuse vastavuses saadud hinnapakkumisele. Kui Vedajal on võimalik Tellimus soovitud ja kirjalikult fikseeritud tingimustel täita, edastab Korraldajale ühe tööpäeva jooksul peale Tellimuse saabumist Tellijale Tellimuse Kinnituse. Mitte hiljem kui 1 päev enne teenuse alustamist teatab Korraldaja Tellijale teenindava bussi registreerimisnumbri, juhi/- juhtide nime / -d ja kontakttelefoni numbri. Osapoolte Erikokkuleppel on võimalik Tellimus kinnitada ka suuliselt. Veoleping sõlmitakse alates Tellimuse kinnituse kättesaamisest Tellija poolt, kui Tellija on teavitanud Korraldajat kinnituse kättesaamisest ja tasub ettemaksu arvel näidatud summa maksetähtajaks, tingimusel, et ei ole kokku lepitud teisiti. Tellijal on võimalus esitada Tellimus ilma hinnapäringut tegemata.

Veotellimus vormistatakse sõitudeks alljärgneva skeemi alusel:

Autobusside tellimine toimub tellimuskirja alusel k.a. faksi- ja elektronkirja teel.

 • Autobussi kasutamise ajavahemik – sõidu alguskuupäev ning kellaaeg ja sõidu lõppkuupäev ning kellaaeg.
 • Autobussi sõidule etteandmise kellaaeg ja koht (aadress).
 • Autobussi sõidu lõpu kellaaeg ja koht (aadress).
 • Sõidumarsruut (iga sõidupäev näidata eraldi koos sihtpunktide ja alguse- lõpu kellaaegadega).
 • Autobussi grupp, vajalik reisijakohtade arv.
 • Reisijate arv.
 • Erisoovid ja vajalikud lisateenused (laevapiletid, teemaksud, majutused jne).
 • Võimalikud eripärad või erivajadused, millised omavad olulist tähtsust reisijaveoteenuse osutamisel (nt. liikumispuue).
 • Igasugune täiendav info, mida Tellija peab oluliseks reisi läbiviimiseks.
 • Tellija kontaktandmed.

Tellija ja Korraldaja annavad kirjalikult teineteisele teada, kes poolte esindajatena on vastutavad konkreetsete tellimuste täitmise osas ning peavad selle täitmiseks vajalikke läbirääkimisi.

KORRALDAJA KOHUSTUSED

 • Korraldaja kohustub Tellija reise teenindama kõrgel professionaalsel tasemel. Korraldaja personal peab vastama rahvusvahelistele vedudele kehtestatud nõuetele.
 • Autobussi tehniline varustus (audio süsteem, konditsioneer jms) peab olema korras ja teenindama reisijaid kogu reisi vältel.
 • Korraldaja katab kõik transporditeenuse täitmisega seotud kulud, tasuma kõik reisi vältel tasumisele kuuluvad tee- jmt. masked (v.a. praamiüleveo kulud ja juhi/-de majutuskulud) , kui lepingu osapooled ei ole kokku leppinud teisiti.
 • Läbima reisimarsruudi tellimuses kokkulepitud tähtajal ja vastavuses sõidugraafiku ja -reisi- programmiga.
 • Esitama Korraldajale vajadusel ja õigeaegselt bussijuhtide passid reisiks vajalike viisade vormistamiseks, kui lepingu osapooled ei ole kokku leppinud teisiti.
 • Maksma trahvid, mis tuleb tasuda liikluseeskirjade, autobussi tehniliste normide jms. mittetäitmise korral, v.a. juhi tööaja reziimi rikkumine Tellija süül ja tahtlikkusel.
 • Autobussi tehnilise rikke korral tegema kõik endast sõltuva rikke kõrvaldamiseks ja reisi jätkamiseks minimaalse aja ja vahendite kaoga selleks ettenähtud kohas ja korral. Autobussi vahetuse korral ei tohi langeda KORRALDAJA poolt reisijatele osutatav teenuste kvaliteet ning bussi tehniline varustatus ja mugavusaste ei tohi olla madalamal tasemel Vahetusest tulenevad kulud katab KORRALDAJA.

Korraldaja kasutab ainult oma telefone, kui ei ole eelnevalt kirjalikult kokku lepitud teisiti.

TELLIJA KOHUSTUSED

 • Kasutama autobussi kokkulepitud eesmärgil ja tähtaja jooksul.
 • Reisi komplekteerimisel arvestama autobussis olevate reisijakohtade arvu ja pagasiruumi suurust.
 • Hoidma autobussis puhtust ja korda. Tellijal on õigus nõuda bussijuhilt vahetult enne reisijate lubamist autobussi salongi ülevaatust ja viimase nõudmisel on bussijuht kohustatud kirjalikult fikseerima salongi defektide olemasolu.
 • Aktsepteerima rahvusvahelistele reisijateveole esitatud nõudeid töö- ja puhkeaja osas (A E T R- Lepe; Määrus nr. 561/2006 jmt. Reglementeerivad juhendid).
 • Kindlustama vajadusel bussijuhtide ööbimise, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Varustama vajadusel bussijuhid reisiks vajalike viisadega, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kindlustama vajadusel autobussile parkimisvõimalused ööbimiskohtades, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Tellijal on õigus tema poolt tehtud tellimust tühistada või muuta, teatades sellest Vedajale kirjalikult ette riigisiseste vedude puhul 4(neli) kalendripäeva ja riigivälisel veol 6 (kuus) kalendripäeva arvates teenuse osutamisele järgnevast päevast.

Juhul, kui Tellija rikub käesoleva osa punktis 1 toodud tähtaegu, on Vedajal õigus nõuda Tellijalt kahjutasu tasumist alljärgnevalt:

Riigisiseste vedude korral

 • 25% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub kolmandal päeval enne planeeritud veoteenuse osutamist.
 • 50% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub teisel päeval enne planeeritud veoteenuse osutamist.
 • 100% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 1 päev enne või planeeritud veoteenuse osutamise päeval.

Välisvedude korral

 • 25% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub viiendal või neljandal päeval enne planeeritud veoteenuse osutamist.
 • 50% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub kolmandal või teisel päeval enne planeeritud veoteenuse osutamist.
 • 100% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 1 päev enne või planeeritud veoteenuse osutamise päeval.

ARVELDUSE KORD JA MÄÄRAD

Teenuse hinnad sisaldavad autobussi kasutushinda, bussijuhi kulusid (sh.riiklikud maksud) ja mootorikütte kulu (sh.aktsiis).

Kokkulepitud hinnale lisanduvad ( kui ei ole teisiti kokku lepitud ) juhi majutuskulud, praami- ja laevapiletid, teede- ja sillamaksed, parkimistasud jms. kulud.

Korraldajal on õigus eelnevalt kokkulepitud Tellimuse hinda suurendada, teavitades sellest Tellijat minimaalset kümme (10) päeva enne teenuse osutamise algust, kui

 • Täidetava teenusega otseselt seotud maksude, lõivude, teenustasude ja muude kulude suurenemisel millised mõjutavad oluliselt teenuse hinda.
 • Kasutatava kütuse hinna suurenemisel.
 • Valuutakursside muutusel.

Reisijateveo hind on määratletud ning fikseeritud kirjalikult käesoleva lepingu vastuvõtmisega vastavuses osapoolte vahelisele kooskõlastusele ning saavutatud kokkuleppehindadele

Tellija tasub tellimuse eest vastavalt Korraldaja poolt esitatud müügiarvele üldjuhul 100 % ettemaksuna enne Tellimuse täitmisele pööramist, kuid võimalikud ka teised kokkulepped.

Lõplikud arveldused tehakse peale reisi lõppemist viie tööpäeva jooksul arvestades tegelikku kilometraazi ja reisiks kulunud aega. Hinna suurenemisel esitab Korraldaja täiendava arve, mille Tellija kohustub tasuma või vaidlustama viie tööpäeva jooksul.

POOLTE KOHUSTUSED

Kui Korraldaja autobuss hilineb reisi alguspunkti üle 60 minuti, on Tellijal õigus keelduda Vedaja teenustest ning nõuda talle tekitatud kahjude hüvitamist viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul täiel mahul (st. Vedaja hüvitab 100 %-liselt kõik broneeringud jmt. reisi korraldamisega seotud kulutused).

Kui Korraldaja poolsete kohustuste mittekohene täitmine toob kaasa klientide põhjendatud ja aktsepteeritud pretensioonid viimase vastu, hüvitab klientide materiaalsed nõudmised Korraldaja.

Käesolevas lepingus toodud tähtajaliste rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral maksavad lepingupooled viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt päevas.

ERITINGIMUSED

Juhul, kui Tellija, kellele reisijaveoteenust osutatakse, ei täida nõuetekohaselt kehtestatud tingimusi, bussi sisekorraeeskirju, ametivõimude ettekirjutusi ja juhised või õigusakte, samuti kui Tellija või tema pagas ei ole mis tahes põhjusel kokkulepitud kohas õigeaegselt vedamiseks valmis, on Korraldajal õigus omal äranägemisel reisijaveolepingu täitmine katkestada, reisijaveoleping üles öelda, alustada reisi ja/või nõuda Tellijalt tekitatud kahju hüvitamist.

Vedajal on õigus kasutada teiste vastavate teenuste osutajate teenuseid Tellija Tellimuse täitmiseks, kui ei ole võimalik Tellimust oma vahenditega täita. Sellisel juhul teavitab Vedaja Tellijat teenust osutava Vedaja nime ja kontakttelefoni.

Vedaja kohustub:

 • Tagama eestikeelse teenindamise, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 • Eraldama Tellija kasutusse tehniliselt korras, puhtad ja juhiga/juhtidega varustatud bussi(d) vastavalt reisijaveolepingu tingimustele.
 • Bussijuhi/juhtide riietus on: viigipüksid, triiksärk, tumedad kingad, lips.
 • Tagama bussi(de) kohaloleku Tellimuses näidatud kohas ja ajal.
 • Teenuse osutamise ajal esineva bussi tehnilise rikke korral tegema temalt mõistlikult eeldatavad jõupingutused rikke kõrvaldamiseks ja reisi jätkamiseks, vajadusel ja võimaluse korral asendama ekspluatatsioonist väljalangenud bussi(d) samaväärse(te)ga.
 • Tagama bussi(de) varustatuse kütusega.