Tellimine

Avaleht Tellimine

Teenuse tellimiseks esitab Tellija Korraldajale hinnapäringu, täites veebilehelt vastava vormi või siis saates Korraldajale e-kirja. Korraldaja saadab Tellija päringule vastuse koos hinnapakkumisega  päringus näidatud e-posti aadressile või suhtleb muul poolte vahel kokkulepitud kontaktidel. Kui Tellija soovib vastuses toodud tingimustel teenust tellida, esitab Tellija Korraldajale kirjaliku vastavasisulise Tellimuse vastavuses saadud hinnapakkumisele. Kui Vedajal on võimalik Tellimus soovitud ja kirjalikult fikseeritud tingimustel täita, edastab Korraldajale ühe tööpäeva jooksul peale Tellimuse saabumist Tellijale Tellimuse Kinnituse. Mitte hiljem kui 1 päev enne teenuse alustamist teatab Korraldaja Tellijale teenindava bussi registreerimisnumbri, juhi/- juhtide nime / -d ja kontakttelefoni numbri. Osapoolte Erikokkuleppel on võimalik Tellimus kinnitada ka suuliselt. Veoleping sõlmitakse alates Tellimuse kinnituse kättesaamisest Tellija poolt, kui Tellija on teavitanud Korraldajat kinnituse kättesaamisest ja tasub ettemaksu arvel näidatud summa maksetähtajaks, tingimusel, et ei ole kokku lepitud teisiti. Tellijal on võimalus esitada Tellimus ilma hinnapäringut tegemata.

Veotellimus vormistatakse sõitudeks alljärgneva skeemi alusel:

Autobusside tellimine toimub tellimuskirja alusel k.a. faksi- ja elektronkirja teel.

  • Autobussi kasutamise ajavahemik – sõidu alguskuupäev ning kellaaeg ja sõidu lõppkuupäev ning kellaaeg.
  • Autobussi sõidule etteandmise kellaaeg ja koht (aadress).
  • Autobussi sõidu lõpu kellaaeg ja koht (aadress).
  • Sõidumarsruut (iga sõidupäev näidata eraldi koos sihtpunktide,vahepeatuste ja alguse- ning lõpu kellaaegadega).
  • Autobussi grupp, vajalik reisijakohtade arv.
  • Reisijate arv.
  • Erisoovid ja vajalikud lisateenused (laevapiletid, teemaksud, majutused jne).
  • Võimalikud eripärad või erivajadused, millised omavad olulist tähtsust reisijaveoteenuse osutamisel (nt. liikumispuue).
  • Igasugune täiendav info, mida Tellija peab oluliseks reisi läbiviimiseks.
  • Tellija kontaktandmed.

Tellija ja Korraldaja annavad kirjalikult teineteisele teada, kes poolte esindajatena on vastutavad konkreetsete tellimuste täitmise osas ning peavad selle täitmiseks vajalikke läbirääkimisi.